1 Bình luận
  • EduViet
    Mục tiêu:
    - Tăng cường sự đoàn kết của cộng đồng nhân sự, doanh nhân để cùng đồng hành vượt qua khủng hoảng.
    - Chia sẻ các kinh nghiệm và các bài học về quản trị nguồn nhân lực trong khủng hoảng và hậu khủng hoảng.
    - Hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam.
Website liên kết