Avatar's DavisDuong

Ghi chép của DavisDuong

bảng số tiếng hàn

Nguồn tham khảo tại: Trung tâm tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

Tiếng Hàn có 2 loại số đếm đó là Số Đếm Thuần Hàn Và Số Đếm Hán Hàn.Sau đâu mình xin chia sẻ bảng số tiếng Hàn cho mọi người

1.Số * Không 영 iơng * 공 công * Một 일 il * Hai 이 i * Ba 삼 xam
* Bốn 사 xa
* Năm 오 ô
* Sáu 육 iúc
* Bảy 칠 shil
* Tám 팔 pal
* Chín 구 cu
* Mười 십 xíp
* Mười một 십일 xíp-il
* Mười hai 십이 xíp-i
* Mười ba 십삼 xíp-xam
* Hai mươi 이십 i-xíp
* Hai mươi tám 이십팔 i-xíp-pal
* Năm mươi 오십 ô-xíp
* Một trăm 백 béc
* Một trăm lẻ năm 백오 béc-ô
* Một trăm hai sáu 백이십육 béc-i-xíp-iúc
* Hai trăm 이백 i-béc
* Ba trăm 삼백 xam-béc
* Ngàn 천 shơn
* Hai ngàn ba trăm 이천 삼백 i-shơn-xam-béc
* Mười ngàn 만 man
* Triệu 백만 béc-man

2.Số đếm,số lượng từ: chỉ số lượng, con cái, chiếc, thời gian,

* Một 하나 ha-na
* Hai 둘 tul
* Ba 셋 xết
* Bốn 넷 nết
* Năm 다섯 ta-xớt
* Sáu 여섯 iơ-xớt
* Bảy 일곱 il-cốp
* Tám 여덟 iơ-tơl
* Chín 아홉 a-hốp
* Mười 열 iơl
* Mười một 열 하나 iơl-ha-na
* Mười lăm 열 다섯 iơl-ta-xớt
* Hai mươi 스물 xư-mul
* Ba mươi 서른 xơ-rưn
* Ba mươi lăm 서른 다섯 xơ-rưn-ta-xớt
* Bốn mươi 마흔 ma-hưn
* Năm mươi 쉰 xuyn
* Sáu mươi 예순 iê-xun
* Bảy mươi 일흔 il-hưn
* Tám mươi 여든 iơ-tưn
* Chín mươi 아흔 a-hưn

3.Số thứ tự

* Lần thứ nhất 첫째 shớt-che
* Lần thứ hai 둘째 tul-che
* Lần thứ ba 세째 xê-che

Học tiêm từ vựng tiếng Hàn để biết rõ thêm về các số đếm.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL
Địa chỉ
Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: trungtamtienghansofl@gmail.com
Hotline: (84-4) 62 921 082 - (84-4) 0964 66 12 88

1436 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết