Loan tin

Đắc Nhân Tâm

8 năm trước · Bình luận

Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi.
Gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán.
Gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách.
Gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh.